Polityka prywatności

 

Informacje ogólne

Niniejsza informacja o przetwarzaniu danych kandydatów (“Informacja”) wyjaśnia, jakie rodzaje danych osobowych i do jakich celów Paula Fish może gromadzić informacje o kandydatach do pracy w Paula Fish.
W niniejszej informacji określenia “Paula Fish”, “my”, “nas” i “nasz” odnoszą się spółki Paula Fish Sławomir Gojdź Sp. J., ul. Braci Staniuków 18, 76-200 Słupsk.

Administrator danych

Administrator danych to podmiot, który określa cele i środki przetwarzania danych osobowych. W przypadku danych kandydatów do pracy w Paula Fish, administratorem danych jest Paula Fish Sławomir Gojdź Sp. J., ul. Braci Staniuków 18, 76-200 Słupsk.
Jeśli jesteś kandydatem do pracy w Paula Fish, możesz kierować pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych do działu HR Paula Fish: rekrutacja@paulafish.pl

Cele przetwarzania danych

Dane osobowe osób ubiegających się o pracę są przetwarzane przez Paula Fish w celu zarządzania procesem rekrutacji, w tym określania uprawnień do zatrudnienia, weryfikacji referencji i kwalifikacji do konkretnego zadania lub stanowiska. W uzasadnionych przypadkach przetwarzanie danych osobowych może obejmować działania mające na celu spełnienie wymogów administracyjnych dotyczących wiz lub pozwoleń na pracę.
W przypadku, gdy kandydat nie zostanie zatrudniony w danym postępowaniu rekrutacyjnym, dane kandydata, na podstawie jego zgody, mogą zostać zatrzymane w celu przyszłej rekrutacji.

Kategorie danych

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe kandydatów w zakresie uzasadnionym powyższymi celami. W szczególności Paula Fish może przetwarzać następujące kategorie danych o kandydatach do pracy:

  • dane identyfikacyjne
    imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, adres zamieszkania, nazwisko rodowe, obywatelstwo;
  • dane kontaktowe
    numer telefonu, adres e-mail (firmowy lub prywatny);
  • dane dotyczące zatrudnienia
    aktualne informacje o zatrudnieniu, w tym funkcja lub stanowisko, przebieg kariery, oczekiwana kwota wynagrodzenia, informacje o zatrudnieniu u innego pracodawcy, informacje o statusie bezrobotnego, poziom wykształcenia, rok ukończenia szkoły, nazwa ukończonej szkoły, rodzaj ukończonej szkoły, profil, stopień (tytuł naukowy lub zawodowy), specjalizacja, ukończone studia podyplomowe, ukończone kursy i szkolenia, dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności, znajomość języków obcych, umiejętności obsługi komputera, prawo jazdy;

Odbiorcy danych

Dane osobowe kandydatów nie są ujawniane innym podmiotom.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe kandydatów są przechowywane przez trzy lata od daty złożenia dokumentów aplikacyjnych. Ten okres przechowywania uzasadniony jest uzasadnionymi interesami Paula Fish, w szczególności ochroną przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji.
Dane pracowników, którzy wyrazili zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, są przechowywane do momentu odwołania tej zgody. Zgodę można odwołać w każdym momencie.

Prawa

Wszystkie osoby, których dane są przetwarzane przez Paula Fish, mają prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania informacji o zakresie i celu przetwarzania tych danych. Każda osoba ma prawo do poprawiania swoich danych osobowych, jeśli te dane nie są aktualne.
W przypadku nieprawidłowości, osoby, których dane dotyczą, mają prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

Jeśli jesteś kandydatem do pracy w Paula Fish, możesz kierować wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych do działu HR firmy Paula Fish: rekrutacja@paulafish.pl